Danh sách môn học do các bộ môn chịu trách nhiệm soạn đề cương

In bài này

1. Bộ môn Văn học Việt Nam Tập tin VHVN.

2. Bộ môn Văn học nước ngoài và Văn học so sánh Tap tin VHNN.

3. Bộ môn Văn hóa Dân gian Tập tin VHDG.

4. Bộ môn Lý luận - Phê bình văn học Tập tin LLPBVH.

5. Bộ môn Nghệ thuật học Tập tin NTH.