Các chương trình đào tạo SĐH

In bài này

 

I. Đào tạo Thạc sĩ

1. Chương trình chuyên ngành Văn học Việt Nam

2. Chương trình chuyên ngành Văn học nước ngoài

3. Chương trình chuyên ngành Ngôn ngữ học

 

II. Đào tạo Tiến sĩ

1. Chương trình chuyên ngành Văn học Việt Nam

2Chương trình chuyên ngành Lý luận văn học

3. Chương trình chuyên ngành Chuyên ngành Ngôn ngữ học

3. Chương trình chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh- đối chiếu