Thông báo: V/v thu kinh phí phát sinh

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v thu kinh phí phát sinh

Đối với các trường hợp HVCH, NCS, bắt đầu từ khóa tuyển năm 2019, tiếp tục học tập sau khi hết thời gian đào tạo chính thức.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.