Thông báo: V/v đăng ký tham gia Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM - 2019

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v đăng ký tham gia xét chọn "Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho SV, HVCH và NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2019.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.