Thông báo: V/v buộc thôi học và xóa tên NCS (khóa 2010, 2011) và HVCH (khóa 2014)

In bài này

Thông báo của Nhà trường

Về việc buộc thôi học và xóa tên nghiên cứu sinh khỏi danh sách nghiên cứu sinh Khóa 2010-2013 và Khóa 2011-2014.

Về việc buộc thôi học và xóa tên học viên cao học khỏi danh sách học viên cao học Khóa 2014-2016.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.