Thông báo: Kết quả xét tốt ngiệp hệ đại học đợt 2 năm 2022

In bài này

Thông báo: Kết quả xét tốt ngiệp hệ đại học đợt 2 năm 2022

Sinh viên điều chỉnh các thông tin xét tốt nghiệp (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính …) đến 16 giờ 00 ngày 19/9/2022

Thông tin chi tiết, xin mời xem tập tin đính kèm.