03102023Tue
Last updateTue, 19 Sep 2023 12pm

tính hiện đại

  • Nghiên cứu hiện tượng văn học Hồ Biểu Chánh

    Bài viết này nghiên cứu Hồ Biểu Chánh như một hiện tượng văn học đặc biệt của Việt Nam. Chúng tôi xem xét các phương diện sau đây trong tác phẩm của ông: tính khởi đầu, tính chuyên nghiệp, tính bền vững, tính đại chúng và tính hiện đại.