26052024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

THE COMPARISON BETWEEN TU LUC VAN DOAN AND GU-IN-HOE (九人會)

Nguyen Thi Hien, MA

(Seoul National University, Korea)

 

ABSTRACT

 

Literature modernization process inVietnam and Korea shares some similarities. Till the 19 century, Korean Literature was still influenced by Chinese Literature. However, from 1910s  along with Japanese imperialism, Japanese literature and Western literature had strong effects on Korean literature. In the 1930s, Korean modern literature diversified into various trends, literary groups with the intellectuals who used to study in Japan.

This essay focuses on the position of two literary groups- Tu luc van doan (in Viet Nam) and Gu-in-hoe(in Korea) in the 1930s on three aspects. The first is the role of them on the journalism for a new literature. The second is the matter of the reality criticism and the language renovation. The third is the infatuation with Western arts. And through that, this comparision reviews the role of two literary groups in literature modernism process of each country.

 

So sánh Tự lực văn đoàn và Gu-in-hoe (Cửu nhân hội九人會)

 

Quá trình hiện đại hóa văn học của Việt Nam và Hàn Quốc có khá nhiều điểm tương đồng. Đến tận cuối thế kỷ 19, văn học Hàn Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng mạnh của văn học chữ Hán. Thế nhưng đến đầu thập niên 1910, cùng với sự thống trị của thực dân Nhật, ngoài văn học chữ Hán, văn học Hàn Quốc còn chịu ảnh hưởng mạnh của văn học Nhật và văn học phương Tây thông qua Nhật. Đến những năm 30, nền văn học hiện đại Hàn Quốc phát triển đa dạng với nhiều khuynh hướng, nhiều nhóm với đội ngũ chủ yếu là các trí thức du học Nhật.

Bài luận này tập trung so sánh hai nhóm văn học -  Tự lực văn đoàn(Việt Nam) và Gu-in-hoe(Hàn Quốc) những năm 1930 trên ba nội dung chính. Thứ nhất là vai trò của hai nhóm văn học này trên phương diện báo chí nhằm theo đuổi một nền văn học mới. Thứ hai là mặt nội dung về sự cách tân ngôn ngữ và hiện thực phê phán. Thứ ba là ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây. Qua đó, góp phần đưa ra một cách nhìn lại vai trò của hai nhóm văn học này đối với quá trình hiện đại hóa văn học của hai nước.

 

 

Nguyễn Thị Hiền

Thạc sĩ văn học

Nghiên cứu sinh Khoa ngữ văn, Trường đại học Quốc gia Seoul, Han Quốc

(Korean Language and Literature Department, Seoul National University)

Tel : (82) 10-4570-4049

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address : 1687-31 Bongchon-dong, Gwanak-gu, Seoul, Korea

                          Tae Yang Bld., Room 604

Online Members

We have 193 guests and no members online

Homepage Data

61190846
Today
Yesterday
All
258
9388
61190846

Show Visitor IP: 44.222.104.206
26-05-2024 00:38