16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Phan Trọng Thưởng

Họ và tên: Phan Trọng Thưởng

Năm sinh: 1951

Học hàm: Phó giáo sư

Học vị: Tiến sỹ

Nơi công tác: Viện Văn học Việt Nam

 

* SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:

 1. Văn chương tự lực văn đoàn - Tập 1, NXB. Giáo dục, 1999
 2. Văn chương tự lực văn đoàn - Tập 2, NXB. Giáo dục, 1999
 3. Văn chương tự lực văn đoàn - Tập 3, NXB. Giáo dục, 1999
 4. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 1, NXB. Giáo dục, 1999
 5. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 2 - Quyển 1, NXB. Giáo dục, 1999
 6. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 2 - Quyển 2, NXB. Giáo dục, 1999
 7. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 3, NXB. Giáo dục, 1999
 8. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 4 - Quyển 1, NXB. Giáo dục, 1999
 9. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 4 - Quyển 2, NXB. Giáo dục, 1999
 10. Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam -Tập 5, NXB. Giáo dục, 1999
 11. Văn học Việt Nam thế kỉ XX, NXB. Giáo dục, 2004