16062024Sun
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Lã Nhâm Thìn

Giảng văn văn học trung đại Việt Nam, NXB. Giáo dục, 1994.  Chuyên đề Văn 9, NXB. Giáo dục, 1996. Thơ Nôm Đường luật, NXB. Giáo dục, 1997.  Giảng văn Văn học Việt Nam, NXB. Giáo dục, 1997. Bình giảng thơ Nôm Đường luật, NXB. Giáo dục, 2002. Văn học Việt Nam sau 1975....

 Họ và tên: Lã Nhâm Thìn

Năm sinh: 1952

Học vị: Tiến sỹ

Học hàm: Phó giáo sư

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

* SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

  1. Giảng văn văn học trung đại Việt Nam, NXB. Giáo dục, 1994
  2. Chuyên đề Văn 9, NXB. Giáo dục, 1996
  3. Thơ Nôm Đường luật, NXB. Giáo dục, 1997
  4. Giảng văn Văn học Việt Nam, NXB. Giáo dục, 1997
  5. Bình giảng thơ Nôm Đường luật, NXB. Giáo dục, 2002
  6. Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB. Giáo dục, 2006