06022023Mon
Last updateTue, 31 Jan 2023 9am

Thông báo v/v mở lại môn "Đại cương nghệ thuật học" cho sinh viên các khoá 2011, 2010, 2009

Giáo vụ Khoa thông báo: 
        - Khoa mở môn Đại cương nghệ thuật học cho sinh viên các khoá 2011, 2010, 2009.
        - Lịch học cụ thể: Sáng thứ 2, phòng A.309, ngày bắt đầu 16/11/2015, ngày kết thúc 21/12/2015.

        - Sinh viên đăng kí môn học tại phòng A.309 lúc 07 giờ ngày 16/9/2015.