15072024Mon
Last updateThu, 11 Jul 2024 11am

Khoa Văn học và Ngôn ngữ - Hội nghị nhà tuyển dụng năm 2013: thành quả và thách thức

          (VH-NN) Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong tình hình mới, chiều 20-01-2014, Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG HCM đã tổ chức Hội nghị Nhà tuyển dụng năm 2013, nhằm thu thập các ý kiến đóng góp cho chương trình đào tạo cũng như lắng nghe những nhận xét khách quan về chất lượng đào tạo của Khoa.

Quyết định v/v Về việc thực hiện chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                          __________________________           

Số:   55   /QĐ-XHNV-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

 

 

 

 

               QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

_____________________________