30032023Thu
Last updateMon, 03 Apr 2023 12am

Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012

 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                   _______­­­­_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ

Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012

 

______________________

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM quy định trình độ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ các khoá tuyển sinh năm 2010, 2011, 2012 như sau:

1/ Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ (xét tuyển NCS từ bậc thạc sĩ) :

Áp dụng các quy định theo Quyết  định số 250/QĐ/ĐHQG-SĐH ngày 01/6/2001 của Giám đốc ĐHQG-HCM thì không xét ngoại ngữ đầu ra.

2/ Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ  (xét tuyển NCS từ bậc cử nhân): 

Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

           - Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức

       - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ

            - Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ do Tổ chức Quốc tế cấp như sau:

   TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ

1

Anh văn

- Chứng chỉ TOEFL iTP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 trở lên (do Viện Giáo dục Hoa kỳ - ETS cấp);

- Chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp);

2

Pháp văn

- Chứng chỉ DELF A4 hay DELF B1

- Chứng chỉ TCF niveau 2 trở lên

- Chứng chỉ tiếng Pháp (chương trình dành cho học viên SĐH) do Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM cấp

3

Nga văn

- Chứng chỉ TRKI cấp độ 3 trở lên

- Chứng chỉ tiếng Nga (chương trình dành cho học viên SĐH) do Trường ĐH KHXH & NV- ĐHQG-HCM cấp

4

Trung văn

Chứng chỉ HSK cấp độ 5 trở lên

- Chứng chỉ tiếng Trung (chương trình dành cho học viên SĐH) do Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM cấp

5

Đức văn

Chứng chỉ ZD cấp độ 3 trở lên

- Chứng chỉ tiếng Đức (chương trình dành cho học viên SĐH) do Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM cấp

Các chứng chỉ phải còn giá trị trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận án tốt nghiệp.

Nơi nhận                                                             HIỆU TRƯỞNG

-         Web của trường, SĐH

-         Lưu HC-TH, SĐH                            

                                                                    

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                   _______­­­­_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ

Khoá 2013

__________________

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10/9/2010 của Đại học Quốc gia TP.HCM ;

Căn cứ quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/01/2011 về việc ban hành “Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với chương trình đào tạo đại học và SĐH không chuyên tiếng Anh”;

Căn cứ theo quyết định số 129/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/02/2011 của ĐHQG-HCM về việc ban hành theo Quy định tạm thời chứng chỉ, chứng nhận trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra trong đào tạo sau đại học ĐHQG-HCM;

Căn cứ công văn số 2066/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21/12/2012 về việc chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh SĐH năm 2013;

Căn cứ công văn số 1108/ĐHQG-ĐH-SĐH ngày 27/6/2013 về việc thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh SĐH,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –ĐHQG TP.HCM quy định trình độ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ khoá tuyển sinh năm 2013 như sau:

1/ Đối với NCS đã đạt các văn bằng, chứng chỉ  dưới đây trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm  2013 thì không xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra khi tốt nghiệp:

           a/ Văn bằng:

           a.1 Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức

     a.2 Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ

         b/ Chứng chỉ ngoại ngữ :

-         Tiếng Anh: cấp độ CEFR B2.1, bao gồm các chứng chỉ

IELTS

TOEFL (ETS cấp)

TOEIC

(ETS cấp)

Cambridge Exam

BEC (Cambridge

BULATS (Cambridge)

5.5

PBT 500

CBT 173

iBT 61

600

FCE (GradeC) 60

BEC Vantage 60

60

- Tiếng Pháp: DELF A4, DELF B1, TCF nineau 2, chứng chỉ tiếng Pháp (chương trình SĐH do ĐHKHXH&NV cấp)

-         Tiếng Nga: TRKI cấp 3, chứng tiếng Nga (chương trình SĐH do  ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM cấp)

-         Tiếng Trung : HSK cấp 5, chứng chỉ tiếng Trung (chương trình SĐH do ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM cấp)

-         Tiếng Đức: ZD cấp 3, chứng chỉ tiếng Đức (chương trình SĐH do ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM cấp)

-         Tiếng Nhật JLPT N3

2/ Đối với NCS chưa có các văn bằng chứng chỉ nêu trên trong kỳ tuyển sinh  năm 2013 (thi ngoại ngữ đầu vào):  phải có một trong các chứng  chỉ ngoại ngữ nêu trên và còn thời hạn sử dụng 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận án tốt nghiệp.

                                                    

Nơi nhận                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-         Web của trường, SĐH

-         Lưu HC-TH, SĐH                            

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                   _______­­­­_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ

Khoá 2014

______________________

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10/9/2010 của Đại học Quốc gia TP.HCM,

Căn cứ quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/01/2011về việc ban hành “Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với chương trình đào tạo đại học và SĐH không chuyên tiếng Anh”;

Căn cứ công văn số 2066/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21/12/2012 về việc chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh SĐH năm 2013;

Căn cứ công  văn số 1108/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 27/6/2013 về việc thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh SĐH;

 Quyết định số 1219/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/10/2013 về việc áp dụng chuẩn tiếng Anh và triển khai chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG đối với đào tạo SĐH từ khoá tuyển  đợt 1 năm 20914;

Căn cứ công văn số 1925/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 20/11/2013 về việc hướng dẫn thực hiện QĐ 1219/QĐ-ĐHQG ĐH&SĐH. Triển khai áp dụng chuẩn trình độ tiếng Anh và triển khai (chứng chỉ VNU-EPT) đối với đào tạo SĐH từ khoá tuyển đợt 1/2014;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –ĐHQG TP.HCM quy định trình độ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ khoá 2014 như sau:

1/ Đối với NCS đã có các văn bằng, chứng chỉ đạt chuẩn sau (trong kỳ tuyển sinh năm 2014)  thì  không xét chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp:

           a/ Văn bằng:

           a.1 Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài.

          a.2 Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong  5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Đức

          b/ Chứng chỉ : Có 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2.1  

IELTS

Cambridge English

TOEFL iBT

    TOEIC 4 kỹ năng

        VNU-EPT

Nghe đọc

Nói viết

5.5-60

FCE

90-100

iBT 60-78

551-670

241-270

VNU –

EPT 9

251-275

             

-         Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1, TCF niveau 2 trở lên

-         Tiếng Nga: Chứng chí TRKI cấp độ 3 trở lên

-Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5

-         Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3

-         Tiếng Nhật: Chứng chỉ JLPT N3

2/ Đối với NCS sử dụng chứng chỉ TOEFL ITP tối thiểu 500 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng  (nghe, đọc) tối thiểu 600 điểm;  có giấy chứng nhận dự thi ngoại ngữ từ 50 điểm trở lên, hoặc dự thi ngoại ngữ (đầu vào) trong kỳ xét tuyển NCS thì  cần đạt chuẩn ngoại ngữ (theo quyết định số 1219 ngày 25/10/2013) như trên trước khi tốt nghiệp và các chứng chỉ này còn hiệu lực 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận án.

Nơi nhận                                                             HIỆU TRƯỞNG

-         Web của trường, SĐH

-         Lưu HC-TH, SĐH