24062024Mon
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

Nghiên cứu motif truyện kể dân gian trên bình diện cấu tạo

Tóm tắt

        Nghiên cứu motif truyện kể dân gian trên bình diện cấu tạo là phương pháp miêu tả hình thái học về motif như là một đơn vị trần thuật truyền thống của cốt truyện dân gian. Tuy nhiên việc miêu tả không phải được thực hiện với tất cả mọi motif mà những motif được chọn để miêu tả cấu tạo hình thái phải là những motif có ý nghĩa truyền thống quan trọng nhất, chứa đựng nhiều chủ đề cả về mặt phong tục lẫn sinh hoạt xã hội, đồng thời phải là motif đóng vai trò quan trọng không thể thiếu được trong việc tìm hiểu nội dung cốt truyện.

TS. La Mai Thi Gia

Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh