MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA VÀ MÔN HỌC

STT

MÔN HỌC

Mã MH SỐ TC SỐ TIẾT KIẾN THỨC TƯ DUY KỸ NĂNG THÁI ĐỘ  
LT

BT/

TH/

TT

K1

(1)

K2

(2)

K3

(3)

K4

(4)

K5

(5)

T1

(6)

T2

(7)

T3

(8)

KN1

(9)

KN2

(10)

KN3

(11)

KN4

(12)

KN5

(13)

TĐ1

(14)

TĐ2

(15)

TĐ3

(16)

TĐ4

(17)

 
I

KHỐI KIẾN THỨC

ĐẠI CƯƠNG

46                                        
  BẮT BUỘC (43TC) 43                                        
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 DAI001 2 25 5 3 3 3 3 3 x x x x  
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 DAI002 3 35 10 4 4 4 4 2 3 x x x x  
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5 3 3 3 2 3 x x x x  
4 Đường lối cách mạng Việt Nam DAI003 3 30 15 3 3 3 3 x x x x  
5 Pháp luật đại cương 3 15 30 3 3 3 x x x x  
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học DAI033 2 20 10 3 3 3 3 3 3 3 x x x x  
7 Dẫn luận ngôn ngữ học DAI013 2 30 0 2 2 2 2 2 2 x x x x  
8 Logic học đại cương DAI020 2 15 15 2 2 2 2 x x x x  
9 Hán văn cơ sở DAI018 3 15 30 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam DAI012 2 25 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  
11 Chữ Nôm DAI019 2 15 15 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  
12 Thống kê cho khoa học xã hội DAI005 2 15 30 2 2 2 2 2 x x x x  
13 Môi trường và phát triển DAI006 2 25 5 2 2 2 x x x x  
14 Tin học 3 30 30 2 2 3 3 x x x x  
15 Ngoại ngữ 10     3 3 3 3 2 3 x x x x  
 

TỰ CHỌN (03 TC)

(Sinh viên tự chọn 03 tín chỉ trong các môn học sau)

03      
1 Nhân học đại cương 2 15 30 2 2 2 2 x x x x  
2 Thực hành văn bản tiếng Việt DAI015 2 15 15 3 3 3 3 2 2 3 3 2 x x x x  
3 Xã hội học đại cương 2 30   2 2 2 2 x x x x  
4 Tâm lý học đại cương 2 30   2 2 2 2 x x x x  
5 Tôn giáo học đại cương 2 30 15 2 2 2 2 x x x x  
6 Chính trị học đại cương 2 30   2 2 2 2 x x x x  
7 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 45   2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  
8 Lịch sử văn minh thế giới DAI016 3 45   2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  
II

KHỐI KIẾN THỨC

CHUYÊN NGÀNH

102      
BẮT BUỘC 86      
CƠ SỞ NGÀNH 12  
1 Ngữ âm tiếng Việt NNH021 2 30   3 3 3 3 3 x x x x  
2 Từ vựng tiếng Việt NNH038 2 20 10 3 3 3 3 2 3 3 x x x x  
3 Ngữ pháp tiếng Việt NNH025 4 45 15 3 3 3 3 3 2 3 3 x x x x  
4 Hán Nôm tăng cường HAN005 4     3 3 3 3 3 3 x x x x  
CHUYÊN NGÀNH 74  
5 Nguyên lý lý luận văn học VAN018 3 30 15 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 x x x x  
6 Phong cách học tiếng Việt NNH027 2 30   3 3 3 3 3 3 x x x x  
7 Tác phẩm văn học và thể loại văn học VAN025 4 45 15 3 3 5 3 3 3 3 4 3 x x x x  
8 Tiến trình văn học VAN035 2 15 15 3 4 5 3 3 3 3 4 4 x x x x  
 9 Các phương pháp phê bình văn học VAN001 2     3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 x x x x  
10 Văn học dân gian Việt Nam VAN043 4 50 10 5 3 3 5 4 4 5 3 3 x x x x  
11 Văn học cổ điển Việt Nam 1 (X-XVII) VAN059 5     5 3 3 5 4 4 5 3 3 x x x x  
12 Văn học cổ điển Việt Nam 2 (XVIII – XIX) VAN060 5     5 3 3 5 4 4 5 3 3 x x x x  
13 Văn học hiện đại Việt Nam 1 (1900 - 1945) VAN061 5 45 30 5 3 3 5 4 4 5 3 3 x x x x  
14 Văn học hiện đại Việt Nam 2 (1945 – nay) VAN062 5 45 30 5 3 3 5 4 4 5 3 3 x x x x  
15 Văn học Trung Quốc VAN051 4     3 2 5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
16 Văn học Nhật Bản và Triều Tiên VAN048 3     3 2 5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
17 Văn học Ấn Độ và văn học Đông Nam Á VAN063 4 45 15 2 2 5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
18 Văn học Tây Âu 1 (cổ đại – XVII) VAN064 4 40 20 5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
19 Văn học Tây Âu 2 (XVIII – XX) VAN065 4 45 15 5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
20 Văn học Nga – Slav VAN047 4 35 25 5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
21 Văn học Mỹ VAN046 2     5 4 5 4 4 3 4 3 4 x x x x  
22 Đại cương nghệ thuật học VAN006 2 20 10 3 4 4 5 4 4 3 3 4 x x x x  
23 Thi pháp ca dao VAN026 2 30   4 3 3 5 4 4 3 3 4 x x x x  
24 Thực tập, thực tế VAN030 4     4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 x x x x  
25 Niên luận 1 (năm 3, học kỳ 2) VAN022 2     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x x x x  
26 Niên luận 2 (năm 4, học kỳ 1) VAN068 2     4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x x x x  
TỰ CHỌN 1 trong 3 định hướng sau (16TC) 16      

1. Hướng nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học:

(Sinh viên tự chọn 16 tín chỉ trong các môn học sau)

1 Khóa luận VAN010 10     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x  
2 Thực tập hướng nghiệp VAN019 3     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x  
3 Dân ca Việt Nam 2     5 3 4 4 4 4 4 4 x x x x  
4 Văn hoá Nam Bộ VHH047 2     4 3 3 4 4 4 3 3 4 x x x x  
5 Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học VAN037 2     4 5 4 4 4 3 3 4 x x x x  
6 Sử thi Tây Nguyên 2     3 4 4 4 4 3 3 4 x x x x  
7 Thơ và thơ Việt Nam hiện đại VAN029 2 20 10 4 3 3 4 4 4 4 3 4 x x x x  
8 Truyện ngắn và truyện ngắn Việt Nam hiện đại VAN038 2 20 10 4 3 3 4 4 4 4 3 4 x x x x  
9 Tiểu thuyết và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 2 20 10 4 3 3 4 4 4 4 3 4 x x x x  
10 Phê bình văn học Việt Nam hiện đại VAN023 2     4 4 4 4 4 4 4 3 4 x x x x  
11 Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo HAN016 4     3 3 3 4 4 4 4 4 4 x x x x  
12 Lịch sử tư tưởng mỹ học phương Tây VAN012 2     2 4 4 4 4 4 3 4 4 x x x x  
13 Chủ nghĩa nhân văn trong văn học 2     2 4 4 4 4 4 3 4 4 x x x x  
14 Thi pháp học VAN027 2 25 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 x x x x  
15 Nhập môn văn học so sánh VAN050 2 20 10 3 4 5 5 5 5 4 5 5 x x x x  
16 Chủ nghĩa hậu hiện đại 2     3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 x x x x  
17 Văn học các nước Trung Cận Đông VAN041 2 25 5 4 4 4 4 4 4 4 x x x x  
18 Văn học Mỹ Latin 2     4 4 4 4 4 4 4 x x x x  
19 Tiếng Anh chuyên ngành Văn học VAN072 3 15 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x x x x  
20 Nguyễn Trãi – tác gia và tác phẩm VAN019 2     3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 x x x x  
21 Nguyễn Du – tác gia và tác phẩm VAN017 2     3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 x x x x  
22 Hồ Chí Minh – tác gia và tác phẩm 2 20 10 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 x x x x  

2. Hướng báo chí, xuất bản, văn phòng:

(Sinh viên tự chọn 16 tín chỉ trong các môn học sau)

1 Khóa luận VAN010 10     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x  
2 Thực tập hướng nghiệp VAN019 3     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x  
3 Nghiệp vụ biên tập sách BCH017 2     2 3 3 3 3 3 3 5 4 4 x x x  
4 Phỏng vấn VAN070 3     2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
5 Tin VAN070 3     2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
6 Phóng sự điều tra VAN070 3     2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
7 Ngôn ngữ báo chí và ngôn ngữ văn chương NNH044 4 50 10 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
8 Kỹ thuật nhiếp ảnh và ảnh báo chí 3     2 2 4 4 4 3 3 x x x x  
9 Kỹ thuật làm báo trực tuyến VAN071 3     2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
10 Quan hệ công chúng (PR) ứng dụng 3     2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
11 Quảng cáo 2     2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 x x x x  
12 Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản NNH029 4     2 3 2 4 3 4 3 4 5 4 x x x x  
13 Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng 3     2 3 2 4 3 4 3 4 5 4 x x x x  
14 Nghiệp vụ thư ký văn phòng DAI044 2     2 3 2 4 3 4 3 4 5 4 x x x x  
15 Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp 2     2 3 2 4 3 4 3 4 5 4 x x x x  
16 Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng 2     2 3 2 4 3 4 3 4 5 4 x x x x  

3. Hướng nghệ thuật học

(Sinh viên tự chọn 16 tín chỉ trong các môn học sau)

1 Khóa luận VAN010 10     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x  
2 Thực tập hướng nghiệp VAN019 3     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x  
3 Nhập môn sân khấu 2     3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 x x x x  
4 Nhập môn điện ảnh VAN020 2 20 10 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 x x x x  
5 Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh VAN011 2 15 15 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 x x x x  
6 Văn học dịch và dịch văn học 2     3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 x x x x  
7 Thưởng thức và sáng tác thơ 2 20 10 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 x x x x  
8 Thưởng thức và sáng tác văn xuôi VAN069 2 20 10 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 x x x x  
9 Thưởng thức âm nhạc VAN031 2     2 3 3 4 4 4 3 4 3 x x x x  
10 Thưởng thức mỹ thuật VAN032 2     2 3 3 4 4 4 3 4 3 x x x x  
11 Nghệ thuật truyền thống Nam Bộ VAN016 2 20 10 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 x x x x  
12 Nghệ thuật sân khấu phương Đông 2     2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 x x x x  
13 Nghệ thuật truyền thông 2     2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 x x x x  
14 Nghệ thuật và kinh doanh 2 20 10 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 x x x x  

(5 cấp bậc đánh giá: 1: Hiểu; 2: Ứng dụng; 3: Phân tích; 4: Tổng hợp; 5: Đánh giá)

BẢNG TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TỪNG NĂM HỌC

STT

MÔN HỌC

Mã MH SỐ TC SỐ TIẾT

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC THEO NĂM HỌC

LT

BT/

TH/

TT

I II III IV
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 46    
  BẮT BUỘC (43TC) 43    
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 DAI001 2 30   x
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 DAI002 3 45   x
3 Đường lối cách mạng Việt Nam DAI003 3 45   x
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30   x
5 Pháp luật đại cương 3 45   x
6 Phương pháp nghiên cứu khoa học DAI033 2 30   x
7 Dẫn luận ngôn ngữ học DAI013 2 30   x
8 Logic học đại cương DAI020 2 30   x
9 Hán văn cơ sở DAI018 3 45   x
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam DAI012 2 30   x
11 Chữ Nôm DAI019 2 30   x
12 Thống kê cho khoa học xã hội DAI005 2 30   x
13 Môi trường và phát triển DAI006 2 30   x
14 Tin học 3     x
15 Ngoại ngữ 10     x
 

TỰ CHỌN (03 TC)

(Sinh viên tự chọn 03 tín chỉ trong các môn học sau)

03    
1 Nhân học đại cương 2 30   x
2 Thực hành văn bản tiếng Việt DAI015 2 15 15 x
3 Xã hội học đại cương 2 30   x
4 Tâm lý học đại cương 2 30   x
5 Tôn giáo học đại cương 2 30   x
6 Chính trị học đại cương 2 30   x
7 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 45   x
8 Lịch sử văn minh thế giới DAI016 3 45   x
II

KHỐI KIẾN THỨC

CHUYÊN NGÀNH

102    
BẮT BUỘC (86 TC) 86    
CƠ SỞ NGÀNH (13) 18
1