Nguyễn Ngọc Quận

Nguyễn Ngọc Quận, TS (2006, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), chuyên ngành Hán Nôm. Các hướng nghiên cứu: Văn học Hán Nôm Việt Nam, Tư tưởng Trung Quốc, Chữ Nôm Nam Bộ… Ông là đồng tác giả sách Cao Bá Quát toàn tập (2 tập), Giáo trình Hán văn thời Lý - Trần, ông có một số bài viết về văn học cổ Việt Nam đăng trên tạp chí Ngôn ngữ, Thông báo Hán Nôm học, Nghiên cứu Hán Nôm, Đại học Sài Gòn, Tập san KHXH và NV, Xưa và Nay, Khoa học Xã hội TP. HCM… E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quận

2. Sinh năm: 1957

3. Chức danh: GVC                            Năm phong:  2007

4. Học vị: Tiến sĩ                     Năm bảo vệ: 2006

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. Cơ quan công tác: ĐH KHXH và NV TP.HCM

 

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM.

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1975- 1979 ĐH Tổng hợp TP HCM Hán Nôm

Thi tốt nghiệp

Thạc sĩ        
Tiến sĩ 1995-2005 ĐH KHXH&NV TP.HCM Lý thuyết và lịch sử văn học Sáng tác của Cao Bá Quát trong tiến trình văn học dân tộc

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
1980-1986 Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn. Giảng viên
1986-1994 Khoa Văn Sử, Trường CĐ Sư phạm Quảng Ngãi. Giảng viên
1994-1996 Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường ĐHTH TP.HCM Giảng viên
1996-2016 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Giảng viên
2007-2012 Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM

Phó Trưởng Khoa,

Trưởng Bộ môn Hán Nôm

2017-2018

(hiện nay)

Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM Giảng viên

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

13. Lĩnh vực chuyên môn:

Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực: Ngữ văn học cổ điển

- Chuyên ngành: Hán Nôm

- Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm

Hướng nghiên cứu:

- Ngữ văn học cổ điển Việt Nam

- Ngữ văn học cổ điển Trung Quốc

14. Các sách đã xuất bản:

1 Giáo trình Hán văn thời Lý-Trần Giáo trình ISBN: 978-604-73-3139-0 ĐHQG-HCM 2015 Đồng tác giả
2 Hợp tuyển Nghiên cứu - Giảng dạy Văn học và Ngôn ngữ (bài “Chất tự sự trong thơ chữ Hán của Cao Bá Quát”, tr. 389-395). Sách tham khảo   Nxb. Đà Nẵng 2002 Đồng tác giả
3 Thơ - Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình (bài “Chùm thơ vịnh cảnh quê của Cao Bá Quát”, tr. 370-380). Sách tham khảo   Nxb. ĐHQG-HCM 2003 Đồng tác giả
4 Cao Bá Quát toàn tập, Tập I Sách tham khảo   Nxb. Văn học - Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 2004 Đồng tác giả
5 Cao Bá Quát toàn tập, Tập II Sách tham khảo   Nxb. Văn học - Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 2012 Đồng tác giả
6 Chữ Quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hoá Việt Nam, bài "Chữ Quốc ngữ trong Từ điển Việt-Bồ-La trong tương quan với cấu tạo chữ Nôm đương thời", tr.409-424. Sách tham khảo ISBN: 978-604-73-4663-9 Nxb. ĐHQG-HCM. 2016 Đồng tác giả

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Đặc điểm của chữ Nôm Nam Bộ Cấp trường 3/2012-3/2013 20 Chủ nhiệm 4/10/2013 Khá

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

- Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Ngọc Quận, “Mộng mị và ảo giác trong thơ chữ Hán Cao Bá Quát", ­Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 13(38), tr.232-245. 3/2016   ISSN 1859-3208  

 

-  Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Nguyen Ngoc Quan, “Qiong Yao in Vietnam”, 2010 International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies 台越人文比較研究國際研討會 Hội thảo Quốc tế về nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Việt, Kỷ yếu cùng tên, tr.19-1 - 19-31 (295-325), tổ chức ngày 16 và 17 tháng 10 năm 2010, tại National Cheng Kung University/ Đại học Thành Công, Đài Loan.      
2 Nguyễn Ngọc Quận, "The Nom characters in the South of Vietnam before early modern period"  (近代以前之越南南部喃字,Chữ Nôm Miền Nam trước thời cận đại), Proceedings of the International Conference on "Vietnam and China: Historical Cultural and Literature Relations - 越南與中國───歷史上的文化和文學關係", pp.112-121, ngày  16-17 tháng 9, 2011, tại ĐH KHXH và NV TP.HCM.      
3 Nguyen Ngoc Quan, "Vietnam in period of 1930-1945 through the image of children in Nam Cao's literary works", Proceedings: "The 3rd International Conference 'Language, Society, and Culture in Asian Contexts' (LSCAC 2014) on Asian Dynamics: Prospects and Challenges”, pp.488-495, July 10-11, 2014, at Mahasarakham University, Thailand.   978-974-19-5934-1  
4 Nguyễn Ngọc Quận, "Nguyễn Thuật, Chân dung một sứ thần Việt Nam triều Nguyễn qua các bài thơ hoạ - tặng trong Mỗi hoài ngâm thảo", in trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam - giao lưu văn hoá tư tưởng Phương Đông, Nxb. ĐHQG-HCM, 2017, tr.839-851.   978-604-73-5627-0  

 

- Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
3 Nguyễn Ngọc Quận, "Giới thiệu một số công trình nghiên cứu của GS. Bửu Cầm về lịch sử, văn hoá Việt Nam", Hội thảo "Nghiên cứu Hán Nôm và văn hoá Việt Nam", do khoa Văn học và Ngôn ngữ, Đại học KHXH&NV TP HCM tổ chức, ngày 29/ 5/2009.      
3 Nguyễn Ngọc Quận - Lê Quang Trường, "Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ qua mấy đợt sưu tầm gần đây của Bộ môn Hán Nôm, khoa Văn học và Ngôn ngữ (Đại học KHXH & NV TP.HCM)", in trong Thông báo Hán Nôm học năm 2012 - Kỷ yếu Hội nghị  "Thông báo Hán Nôm học năm 2012", tr.581-590.   Nxb. Thế giới, 2013  
4 Nguyễn Ngọc Quận, "Tình yêu - một phương diện hiện đại trong kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du", in trong Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá Nguyễn Du - Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du", tổ chức tại ĐH KHXH và NV TP.HCM, 2015, tr.465-480. ISBN 978-604-73-3827-6 Nxb. ĐHQG-HCM, 2015.  
5 Nguyễn Ngọc Quận, "Tiểu chước - một bài thơ đặc sắc về tình vợ chồng của Cao Bá Quát", in trong Thông báo Hán Nôm học năm 2014 - Kỷ yếu Hội nghị  "Thông báo Hán Nôm học năm 2014", tr.672-678. ISBN: 978-604-77-2079-8

Nxb. Thế giới, 2015

 
6 Nguyễn Ngọc Quận - Lê Quang Trường, "Để hiểu đúng nhà thơ Hà Đình Nguyễn Thuật (Vấn đề văn bản tác phẩm)", in trong Hà Đình Nguyễn Thuật, danh nhân văn hoá - Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Hà Đình Nguyễn Thuật, danh nhân văn hoá", tổ chức tại Quảng Nam, 2015, tr.587-610.   UBND huyện Thăng Bình - Sở VHTT và DL tỉnh Quảng Nam xuất bản, 2015.  
7 Nguyễn Ngọc Quận, "Kim cổ kỳ quan, một bộ thơ Nôm độc đáo ở miền Tây Nam Bộ", in trong Thông báo Hán Nôm học năm 2015 (Kỷ yếu Hội nghị "Thông báo Hán Nôm học năm 2015"), tr.597-611. ISBN: 978-604-77-2944-9 Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2016.  
8 Nguyễn Ngọc Quận, "Kim cổ kỳ quan trong đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ", in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, Nxb. ĐHQG-HCM, 2016, tr.397-407. ISBN: 978-604-73-465-3. Nxb. ĐHQG-HCM, 2016.  
9 Nguyễn Ngọc Quận, "Kim cổ kỳ quan - một tác phẩm văn học chức năng tôn giáo ở Nam Bộ", in trong Thông báo Hán Nôm học năm 2016 (Kỷ yếu Hội nghị "Thông báo Hán Nôm học năm 2016"), tr.467-480. ISBN: 978-604-77-3699-7 Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2017.  
10 Nguyễn Ngọc Quận, "Chữ Nôm Nam Bộ, đôi điều cần lưu ý (trường hợp văn bản Kim cổ kỳ quan của Nguyễn Văn Thới)  in trong Nghiên cứu Hán Nôm năm 2017 (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia có phản biện), tr.515-525. ISBN: 978-604-77-3960-8 Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2017.  

17. Các giải thưởng đã nhận: Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Người khai ký tên

NGUYỄN NGỌC QUẬN

Thông tin truy cập

61417256
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5238
7114
61417256

Thành viên trực tuyến

Đang có 164 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website