ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

 

TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Chuyên ngành: LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

Mã số : 62.22.01.01

Bộ môn quản lý chuyên ngành: Ngôn ngữ học   Khoa: Văn học và Ngôn ngữ

Loại hình đào tạo: Chính quy - tập trung

Thực hiện Công văn số 907/XHNV–SĐH–QLKH của Nhà trường về việc triển khai thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ–ĐHQG–ĐH–SĐH ngày 10/9/2010, Khoa Văn học và Ngôn ngữ xây dựng Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh áp dụng cho Nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển từ năm 2011 như sau:

I.                   YÊU CẦU CHUNG

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu sau đại học, giúp NCS có khả năng độc lập nghiên cứu, trước mắt là làm luận án tiến sĩ.

II.                CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Các học phần bổ sung đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ chuyên ngành

NCS phải học các học phần ở trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học (chưa kể triết học và ngoại ngữ) và phải hoàn thành chương trình đào tạo trong vòng 24 tháng đầu của thời gian đào tạo. Tổng số các học phần là 30 tín chỉ, trong đó có 14 tín chỉ bắt buộc và 16 tín chỉ tự chọn. Cụ thể như sau:

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

HK

TS

LT

TH

BT, LT

 

Số tiết

Số tiết

Số tiết

 

 

Khối kiến thức bắt buộc (7 môn học)

14

 

 

 

1, 2

1

Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

30

 

 

1

2

Âm vị học thực hành và âm vị học tiếng Việt

2

30

 

 

1

3

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

30

 

 

1

4

Ngữ  nghĩa học

2

30

 

 

1

5

Lô gích và ngôn ngữ

2

30

 

 

1

6

Lịch sử ngôn ngữ học châu Âu, phần 1: Ferdinand de Saussure và Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

2

30

 

 

2

7

Ngôn ngữ văn chương và Phong cách học

2

30

 

 

 

 

Khối kiến thức tự chọn (chọn 8 trong các môn học sau)

16

 

 

 

 

8

Ngữ dụng học

2

30

 

 

 

9

Từ loại và vấn đề từ loại trong tiếng Việt

2

30

 

 

 

10

Lịch sử ngôn ngữ học châu Âu, phần 2: Các trường phái tiêu biểu sau Ferdinand de Saussure

2

30

 

 

 

11

Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mỹ và ngôn ngữ học tạo sinh

2

30

 

 

 

12

Ký hiệu học

2

30

 

 

 

13

Ngôn ngữ học tri nhận

2

30

 

 

 

14

Ngôn ngữ học đại cương

2

30

 

 

 

15

Loại hình học các ngôn ngữ và một số vấn đề về loại hình tiếng Việt và các ngôn ngữ đơn lập ở Đông Nam Á

2

30

 

 

 

16

Phương pháp so sánh lịch sử và phương pháp so sánh loại hình

2

30

 

 

 

17

Từ vựng học

2

30

 

 

 

18

Ngôn ngữ và văn hoá

2

30

 

 

 

19

Ngữ pháp chức năng tiếng Việt

2

30

 

 

 

20

Phương ngữ học

2

30

 

 

 

21

Ngữ pháp văn bản

2

30

 

 

 

22

Từ và từ tiếng Việt

2

30

 

 

 

23

Lịch sử ngữ âm tiếng Việt

2

30

 

 

 

24

Chữ viết và lịch sử chữ viết ở Việt Nam

2

30

 

 

 

25

Từ điển học

2

30

 

 

 

26

Ngôn ngữ học trong biên tập xuất bản

2

30

 

 

 

27

Ngôn ngữ học và lý thuyết dịch

2

30

 

 

 

28

Ngôn ngữ học tâm lý

2

30

 

 

 

29

Trật tự từ trong tiếng Việt và trật tự từ trong các ngôn ngữ khác

2

30

 

 

 

30

Ngôn ngữ học xã hội

2

30

 

 

 

31

Lịch sử ngôn ngữ học

2

30

 

 

 

32

Lịch sử Việt ngữ học

2

30

 

 

 

33

Ngôn ngữ và truyền thông

2

30

 

 

 

34

Các phương pháp phân tích ngữ pháp

2

30

 

 

 

35

Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

2

30

 

 

 

36

Từ nguyên học và từ nguyên học tiếng Việt

2

30

 

 

 

37

Các phương tiện tình thái tiếng Việt

2

30

 

 

 

38

Các phạm trù ngữ pháp của vị từ

2

30

 

 

 

 

2. Các học phần bổ sung đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần

Các NCS thuộc chuyên ngành gần phải học bổ sung các học phần sau:

TT

Môn học

Khối lượng (tín chỉ)

HK

TS

16

LT

TH

BT, LT

 

Số tiết

Số tiết

Số tiết

 

1

Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

2

30

 

 

1

2

Âm vị học thực hành và âm vị học tiếng Việt

2

30

 

 

1

3

Ngôn ngữ học đối chiếu

2

30

 

 

1

4

Ngữ  nghĩa học

2

30

 

 

1

5

Lô gích và ngôn ngữ

2

30

 

 

1

6

Lịch sử ngôn ngữ học châu Âu, phần 1: Ferdinand de Saussure và Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

2

30

 

 

2

7

Ngữ dụng học

2

30

 

 

2

8

Ngôn ngữ văn chương và phong cách học

2

30

 

 

2

 

3. Các học phần chuyên đề đối với NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp

TT

Học phần

TS:12

LT

TH

Người dạy

1

Ngôn ngữ học châu Âu - các trường phái sau F. de Saussure

2

30

 

PGS.TS Nguyễn Công Đức

2

Trường phái ngôn ngữ học miêu tả Mỹ và ngôn ngữ học tạo sinh

2

30

 

GS.TS. Nguyễn Đức Dân

3

Ngôn ngữ học tri nhận

2

30

 

PGS.TS Trần Văn Cơ, GS.TSKH Lý Toàn Thắng

4

Ký hiệu học

2

30

 

GS.TS Nguyễn Đức Dân, TS. Nguyễn Hữu Chương

5

Phân tích diễn ngôn và diễn ngôn nghệ thuật

2

30

 

PGS.TS Trịnh Sâm, TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

6

Nhân học ngôn ngữ

2

30

 

PGS.TS Nguyễn Văn Huệ

 

4.      Các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan

- NCS phải thực hiện 3 chuyên đề tiến sĩ tương đương  với 6 tín chỉ theo quy định cụ thể ghi trong Quy chế đào tạo tiến sĩ của Đại học quốc gia TP.HCM. Các đề tài chuyên đề phải gắn với nội dung nghiên cứu của đề tài luận án.

- Đối với tiểu luận tổng quan, NCS phải gắn với yêu cầu của đề tài, tập trung làm rõ lịch sử nghiên cứu vấn đề và thể hiện được khả năng nghiên cứu và xác định rõ những cái mới trong luận án.

5.      Nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án

- NCS phải chủ động thực hiện nhiệm vụ NCKH và kết quả nghiên cứu phải được công bố chính thức thành các bài báo khoa học theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. Các đề tài NCKH và bài báo công bố phải phù hợp với mục tiêu luận án, đảm bảo tính khoa học, tính trung thực và tính mới.

- Luận án tiến sĩ thực hiện đúng quy cách và đảm bảo các yêu cầu cơ bản theo đúng quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ.

                             

              TRƯỞNG KHOA                                                                 TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN LÝ NGÀNH

                             

                             

            PGS.TS LÊ GIANG                                                                   TS. NGUYỄN HỮU CHƯƠNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

 

TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH - ĐỐI CHIẾU

 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV TP.HCM                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Khoa Văn học và Ngôn ngữ                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Chuyên ngành: NGÔN NGỮ HỌC

Thực hiện công văn số 907/XHNV – SĐH – QLKH của Nhà trường về việc triển khai thực hiện qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo QĐ số 1020/ QĐ – ĐHQG – ĐH – SĐH ngày 10/9/2010, Khoa Văn học và Ngôn ngữ xây dựng Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học áp dụng cho Nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển từ năm 2011 như sau:

Kiến thức chuyên ngành: có hiểu biết cơ bản về Văn học Việt Nam và tiếng Việt. Có kiến thức cơ bản về Văn học dân gian Việt Nam, Lịch sử Văn học Việt Nam và một số nền văn học lớn trên thế giới, về lý luận và phê bình văn học, về một số trào lưu văn học hiện đại....

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHOA HỌC
NGÀNH VĂN HỌC 2007 - 2011
STT MÔN HỌC ĐVHT NH07-08 NH08-09 NH09-10 NH10-11
KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG - MÔN BẮT BUỘC
(DO PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC GIẢNG DẠY)
1 Triết học Mác - Lênin (DVBC) 2        
2 Triết học Mác - Lênin (DVLS) 2        
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3        
4 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3        
5 Kinh tế chính trị 4        
6 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 3        
7 Lịch sử văn minh thế giới 4        
8 Logic học đại cương 3        
9 Môi trường và phát triển 2        
10 Nhân học đại cương 3        
11 Pháp luật đại cương 3        
12 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2        
13 Thực hành văn bản tiếng Việt 3        
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3        
15 Xã hội học đại cương 3        
Tổng 43      
KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG -  MÔN TỰ CHỌN
(DO PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC GIẢNG DẠY)
Sinh viên chọn 1 trong số 3 môn
16 Thống kê xã hội 2        
17 Mỹ học đại cương 3        
18 Tâm lí học đại cương 3        
Tổng        
    TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
             
KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG (DO KHOA TỔ CHỨC GIẢNG DẠY)
1 Hán văn cơ sở 4   HK1    
2 Chữ Nôm cơ sở 2   HK1    
3 Cơ sở ngôn ngữ học (Dẫn luận NN học) 2 HK1      
Tổng 7      
KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
MÔN BẮT BUỘC 
1 Hán Nôm 4     HK1  
2 Ngữ âm tiếng Việt 2 HK1      
3 Từ vựng tiếng Việt 2   HK1    
4 Ngữ pháp tiếng Việt 3   Hk2    
5 Phong cách học tiếng Việt  2 HK2      
6 Nguyên lý - lý luận văn học 3   HK2    
7 Văn học dân gian Việt Nam 4   HK2    
8 Văn học VN TKX-giữa XVIII 4   HK2    
9 Văn học VN giữa TK XVIII-cuối XIX 4   HK2    
10 Văn học VN từ 1900-1930 2     HK1  
11 Văn học VN từ 1930-1945 3     HK1  
12 Văn học VN từ 1945-1975 3     HK2  
13 Văn học VN từ 1975 đến nay 2       HK1
14 Tác phẩm văn học và thể loại văn học 4     HK1  
15 Tiến trình văn học 2       HK1
16 Văn học Trung Quốc 4   HK2    
17 Văn học Pháp 4     HK1  
18 Văn học Nga 4     HK2  
19 Lịch sử tư tưởng mỹ học phương Tây 2       HK1
20 Phê bình văn học VN hiện đại 2       HK1
21 Thơ và thơ VN hiện đại 2     HK2  
22 Văn hóa Nam bộ 2     HK1  
23 Thi pháp ca dao 2       HK1
24 Truyện cổ tích 2       HK2
25 Văn học cổ đại Hy Lạp và La Mã 2   HK2    
26 Văn học Anh 2     HK1  
27 Văn học Mỹ 2       HK1
28 Văn học Ấn Độ 2     HK1  
29 Văn học Nhật Bản và Triều Tiên 3     HK2  
30 Văn học so sánh 2       HK1
31 Các phương pháp phê bình văn học 2       HK2
32 Văn học các nước Đông Nam Á 2     HK2  
33 Niên luận 2     HK2  
34 Thực tập thực tế 7     HK2  
Tổng 94      
KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
MÔN TỰ CHỌN
(Sinh viên tự chọn 13 đơn vị học trình trong các môn học sau)
1 Khoá luận 10        
2 Thi pháp học 3       HK2
3 Phật giáo và văn học cổ điển VN 2        
4 Nho giáo, Đạo giáo và văn học cổ điển VN 2        
5 Nguyễn Trãi - tác gia, tác phẩm 2     HK1  
6 Nguyễn Du - tác gia, tác phẩm 2     HK2  
7 Hồ Chí Minh - tác gia, tác phẩm 2        
8 Chủ nghĩa nhân văn trong văn học 2        
9 Một số vấn đề văn học phục hưng p.Tây 2        
10 Văn học các nước Trung cận Đông 2       HK2
11 Sử thi Tây nguyên 2        
12 Dân ca Việt Nam 2 Thay bằng Thưởng thức âm nhạc  
13 Truyện ngắn và truyện ngắn Việt Nam h.đại 2     HK2  
14 Tiểu thuyết và tiểu thuyết VN hiện đại 2       HK1
15 Phương pháp dạy văn 2        
16 Văn học dịch và dịch văn học 2        
17 Nhập môn sân khấu 2       HK2
18 Nhập môn điện ảnh 2       HK2
19 Kinh nghiệm làm thơ 2        
20 Kỹ thuật viết truyện ngắn và tiểu thuyết 2        
21 Kỹ thuật viết kịch bản văn học 2        
22 Nghiệp vụ biên tập và xuất bản 2       HK2
23 Nghiệp vụ báo chí 2       HK2
24 Kỹ thuật viết tin 2        
25 Ký báo chí 2        
26 Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính 2        
27 Kỹ năng quan hệ công chúng (PR) 2        
          TM. BAN CHỦ NHIÊM KHOA  
          TRƯỞNG  KHOA  

Thông tin truy cập

56114189
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
2760
11577
56114189

Thành viên trực tuyến

Đang có 185 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website