24042024Wed
Last updateTue, 23 Apr 2024 10am

Thông báo v/v nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

  KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

 

                                                                        

Số:   /TB -XHNV-VHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

TP. Hồ Chí Minh, ngày  01  tháng 09  năm 2015

 

                     

 

 

 

THÔNG BÁO

          V/v nhập học của học viên cao học và nghiên cứu sinh  đợt  1 năm 2015

Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012

 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

                                   _______­­­­_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ________________________________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Quy định trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ

Khoá 2010, khoá 2011 và khoá 2012